21-28 Nov 2009, Φ Poland / Polen, incl. Poznan, Borecznia, Lodz, Auschwitz

21-28 Nov 2009, Poland / Polen

  • 21 Nov 2009, Bahnfahrt nach Poznan / Posen
  • 22 Nov 2009, Poznan / Posen: Warthe-Fluss, Kathedrale, Zitadellen-Park. Fahrt nach Sompolno, Borecznia

 

  • 23 Nov 2009, Leszno, Nove Skalmiercyze, Lodz
  • 24-28 Nov, Lodz: EUPHA conference [08-01, 09-30, 09-38, 09-44, 09-83]

 

  • 25 Nov 2009, Auschwitz Konzentrations- und Vernichtungslager
  • 28 Nov 2009, Spandau