8 Jun 2014, Cycling tour: Stormaner Schweiz

8 Jun 2014, Cycling tour: Stormarner Schweiz

Großhansdorf – Hoisdorf – Kleinbahnstrecke – Stormaner Schweiz – Großensee – Aumühle